Skovtur – Følg reglerne

10.5. Offentlighedens adgang til skove (lovens § 23 og bekendtgørelsens §§ 3 -16 og §§ 25 – 28)

Skove, generelt

Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang til skoven. Hunde skal føres i snor hele året. Lovbestemmelserne svarer i princippet til naturfredningslovens § 55. Dog er cykling nu også tilladt i private skove.

Færdsel til fods og på cykel

Ifølge bekendtgørelsens § 4 er det også tilladt at anvende eldrevne kørestole og 3-hjulede knallerter for handicappede.

Lovlig adgang

Med udtrykket »lovlig adgang« i §5 23 – 25 er der ikke tilsigtet nogen realitetsændring i forhold til naturfredningsloven, der anvender udtrykket »offentlig vej eller sti, eller hvortil der i øvrigt er adgang på lovlig måde«. Ved lovlig adgang forstås således, at der fører offentlig vej eller sti til området, eller at der i øvrigt er adgang til skoven på lovlig måde, f.eks. ad privat fællesvej eller sti, privat enkeltmandsvej eller sti, der ikke ved skiltning er lukket for færdsel, fra strandbredder, kyststrækninger, skove, udyrkede arealer, der efter naturbeskyttelsesloven eller på anden lovlig måde er åbne for offentligheden.

Hindring af adgang

I lovens § 23, stk. 2 er det præciseret, at offentlighedens adgang ikke må forhindres eller vanskeliggøres. Bestemmelsen indebærer bl.a., at det ikke er tilladt at afbryde eksisterende adgangsveje til skoven for at forhindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang.

Bestemmelsen tilsigter ikke at gribe ind i den almindelige drift af skoven. Der er altså ikke pligt for skovejeren til at træffe særlige foranstaltninger i strid med den almindelige arbejdstilrettelæggelse, f.eks. at fjerne grene, hugstaffald m.v., som for en kortere periode evt. kan vanskeliggøre færdslen. Bestemmelsen medfører heller ikke ændringer i ejerens ret til at omlægge skovens vejsystem.

Usædvanlige hegn

§ 23, stk. 2 indeholder endvidere, som noget nyt, forbud mod at opsætte usædvanlige hegn omkring skove. Bestemmelsen er indsat på baggrund af sagen om Pajhede skov, jf. Overfredningsnævnets afgørelse af 29. november 1989 (»Overfredningsnævnet orienterer« nr. 460). En udtømmende beskrivelse af, hvad der er usædvanlige hegn, lader sig ikke foretage. Om et givent hegn er usædvanligt beror på et skøn, hvor mange forskellige omstændigheder spiller ind. Levende hegn, lette trådhegn m.v. må betragtes som sædvanlige hegn, også selv om den pågældende skov ikke tidligere har været hegnet.

Det, bestemmelsen navnlig tilsigter, er at undgå hegn, der ved deres højde, konstruktion eller materialevalg virker dominerende eller skæmmende, eller som hindrer vildtets frie passage.

Der er tale om et indispensabelt forbud. Overtrædelser kan påtales efter reglerne i lovens kapitel 11 om tilsyn.

Midlertidig lukning

Naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 3 om ejerens ret til midlertidigt at lukke skovområder på grund af jagt eller intensivt skovningsarbejde svarer til naturfredningslovens regler. Afspærring af områder kan kun finde sted, hvis offentlighedens tilstedeværelse vil være forbundet med en vis risiko. Kun selskabsjagt (typisk klapjagt, drivjagt og trykjagt) er omfattet af bestemmelsen. Den midlertidige lukning skal fremgå af skiltning, der angiver det tidsrum, hvor forbudet gælder. Skiltet skal fjernes straks efter jagten, jf. bekendtgørelsen § 6.

Ejeren kan i medfør af anden lovgivning være berettiget til at lukke skoven eller dele af den med andre begrundelser, f.eks. når det stedlige politi af hensyn til brandfare har godkendt en sådan lukning.

Organiseret færdsel

Bekendtgørelsens § 7 indeholder de nærmere regler for den organiserede brug af skove.

Af reglerne fremgår det, at organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 30, selv om færdsel og ophold sker i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelsesloven (og bekendtgørelsen).

Selv om deltagerantallet ikke overstiger 30, må kommercielle arrangementer, offentligt annoncerede arrangementer, sportsarrangementer, herunder orienteringsløb, aktiviteter, der forudsætter afmærkning M.v., organiserede aktiviteter, der afvikles i nattetimerne, lejrslagning o.lign., kun finde sted med ejerens tilladelse. Offentlig annoncering af arrangementer må først ske, når de fornødne tilladelser foreligger.

Ejers beføjelser overfor publikum

Bestemmelsen i lovens § 23, stk. 4 om den besøgenes pligt til på forlangende at opgive navn og adresse til skovejeren og dennes repræsentant svarer til de hidtidige regler.

Som det er præciseret i bekendtgørelse nr. 574 af 25. Juni 1992, § 25 skal alle, der færdes i skoven, rette sig efter de anvisninger, som ejeren eller dennes repræsentant giver, eller som fremgår af skiltning m.v.

Ordensregler

Bekendtgørelsen indeholder en lang række ordensregler, som er fælles for alle skove, uanset om de er offentligt eller privatejede. Af reglerne fremgår det bl.a., at brug af åben ild er forbudt, og at tobaksrygning ikke er tilladt i tiden I. marts – 31. oktober på lyngklædte arealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer og i den umiddelbare nærhed af sådanne brandudsatte områder. Reglerne om offentlighedens adgang til naturen giver ikke adgang til at medbringe skydevåben, fiskeredskaber m.v. Det er ikke tilladt at benytte radioer o.lign. på en støjende måde eller på anden måde optræde støjende. Fiskeri og erhvervsmæssig indsamling af bær m.v. er forbudt, og indsamling til privat brug er kun tilladt i begrænsede mængder. I de private skove må man kun færdes på veje og stier og altså kun tage det, man kan nå herfra. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsens §§ 26 – 28.